• slide1
  • slide2
  • slide3

W dniu 11.07.2013 r. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Nasza Kolumna w Zespole Szkół Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku – Kolumnie odbyło się spotkanie, na które zaproszono niezwykłego gościa - panią prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Łódzkiego Teresę Dębowską-Romanowską – sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, kierownika Centrum Ochrony Prawnej Finansów Samorządu Terytorialnego, odznaczoną Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej oraz za osiągnięcia w działalności naukowej.

Celem wizyty w naszej miejscowości pani profesor było rozważenie możliwości prawnych zwiększenia uprawnień dzielnicy Kolumna jako jednostki pomocniczej w zakresie zarządzania środkami budżetowymi.

Na spotkanie przybył burmistrz Łasku pan Gabriel Szkudlarek, który miał zaszczyt spotkać się wcześniej z panią profesor podczas swoich studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Zaproszono radnych Rady Miejskiej w Łasku mieszkających w Kolumnie - na spotkanie przybyli wiceprzewodniczący RM pan Grzegorz Rosiak oraz pani Krystyna Politańska przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych RM. Oprócz członków Zarządu Stowarzyszenia Nasza Kolumna: pana dr Witolda Brodzińskiego, pana prof. Lesława Górala, pani mecenas Agaty Chudziak–Góral i dyrektora ZSO Haliny Wawrzyniak–Lichej o przybycie zostali poproszeni przedstawiciele inicjatywy społecznej „Zielona Kolumna”, którą reprezentowały pani Anna Robak i pani Beata Korczyńska. Wśród reprezentantów Kolumny była pani Ewa Żyła–Wiewiórska – radna powiatowa, członek Zarządu Powiatu Łaskiego oraz pan Mirosław Tarasiewicz – przedstawiciel Rady Rodziców ZSO.

Pani profesor Teresa Dębowska-Romanowska przedstawiła aspekty prawne dotyczące gospodarki finansowej jednostek pomocniczych oraz udzieliła wskazówek dotyczących sposobów wprowadzania – rzeczywistych, a nie pozornych - zmian „małymi kroczkami” w polityce finansowej gminy w celu wzmocnienia poczucia mieszkańców Kolumny o współdecydowaniu i wspólnym zarządzaniu przyznanymi przez gminę środkami budżetowymi oraz mieniem.

Pan Burmistrz Łasku Gabriel Szkudlarek zwrócił uwagę, że podczas sprawowania przez niego funkcji burmistrza w Kolumnie prowadzonych było najwięcej inwestycji: budowa sali gimnastycznej, boiska przy szkole, przedszkola, „Orlika” oraz 8 km kanalizacji. Podkreślił również trudności, z jakimi borykają się samorządy terytorialne w związku z art. 234 ustawy o finansach publicznych, który uniemożliwia inwestowanie środków mimo nominalnie niskiego zadłużenia (na koniec 2012 r. 39,4%).

Po trwającej około trzech godzin dyskusji poruszającej tematykę wielu budzących niepokój mieszkańców dzielnicy Kolumna problemów pan burmistrz Gabriel Szkudlarek zgodził się przygotować propozycję zmian w Statucie Gminy Łask oraz w Statucie Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Kolumna w zakresie zwiększenia uprawnień Rady Dzielnicy w dysponowaniu pewną określoną częścią środków finansowych oraz możliwością zawierania umowy użyczenia mienia Gminy Łask.

Mamy nadzieję, że spotkanie zainspiruje zarówno władze naszego miasta jak i mieszkańców Kolumny do poszukiwania płaszczyzn porozumienia i współpracy.